Mihella » Movies » Men in the Hope (Muzi v nadeji) Comedie Sexy

Men in the Hope (Czech: Muži v naději ) … o supercomedie sexy/erotica pentru nonconformisti si nonpudici. Un film care merita vazuta de 3 ori intr-o zi :D.

Smith, Ian Hayden (2012). International Film Guide 2012 – Muzi v nadeji (2011) imdb info:

Muzi v nadeji (2011) - Comedy , Drama , Romance - August 2011 (Czech Republic)
↓ Comentarii si Opinii ↓

Leave a Reply